You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Polityka prywatności i cookies

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu fundacjaedukacja.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Fundację Edukacja dla Przyszłości, ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B, 60-836 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000295261; dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 7781451326, zwana dalej „Fundacją”.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Ponadto niniejsza Polityka określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację.
 3. Nadrzędnym celem Fundacji jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2 Definicje

 1. Administrator– Fundacja Edukacja dla Przyszłości, ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B, 60-836 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295261, NIP 7781451326.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Hasło– ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego. Hasło ma charakter poufny. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnienie hasła osobom trzecim, które nie zostały do tego upoważnione.
 4. Konto– dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz nabywanie i modyfikowanie Usług oferowanych przez Serwis, jak również na modyfikację swoich danych osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu.
 5. Polityka– niniejsza Polityka prywatności i cookies,
 6. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Serwis– portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.fundacjaedukacja.pl oraz na jego podstronach
 8. Uczestnik- osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Zajęciach.
 9. Użytkownik– konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego korzystający z Serwisu, który wykupił udział w Zajęciach oferowanych przez Administratora.
 10. Zajęcia- dodatkowe zajęcia edukacyjno- sportowe odbywające się w dowolnej formie w wybranej placówce oświatowej.

 

§3 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, Uczestników, osób korzystających z Serwisu jest Fundacja Edukacja dla Przyszłości, ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B, 60-836 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000295261, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§4 Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres iod@fundacjaedukacja.pl

 

§5 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działań związanych z obsługą i realizacją zawieranych umów oraz z obsługą Serwisu, w szczególności:

  a. na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1.a) RODO w celu:
  - założenia i prowadzenia Konta – i będą przetwarzane przez okres pozostawania zarejestrowanym Użytkownikiem,

  b. na podstawie art. 6 ust. 1.b) RODO w celu:
  - zawarcia i realizacji umowy na przeprowadzenie Zajęć, lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem
  - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową;

  c. na podstawie art. 6 ust. 1.c) RODO w celu:  wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – i będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;  przyjmowania i rozpatrywania reklamacji - i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa,

  d. na podstawie art. 6 ust. 1.f) RODO w celu:
  - prowadzenia korespondencji - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - prowadzenia marketingu bezpośrednio swoich usług – i będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika,
  - dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§6 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu zbiera następujące dane osobowe: dane rodzica/opiekuna (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, telefon, adres, dane kontaktowe), dane dziecka (imię i nazwisko).
 2. Dane osobowe Użytkowników będą:

  a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

  b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

  c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

  d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

  e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

  f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

§7 Podanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. Podanie danych osobowych w celu założenia Konta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji w Serwisie.

 

§8 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym świadczącym Administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, hostingową oraz podmiotom prowadzącym zajęcia.
 2. Poza okolicznościami opisanymi poniżej, Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich

 

§9 Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi przysługuje :

a. prawo dostępu do swoich danych – art. 15 RODO;

b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – art. 16 RODO;

c. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;

d. prawo do przenoszenia – art. 20 RODO;

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;

g. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody,

h. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§10 Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisów portali społecznościowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, Uczestników, osób korzystających z Serwisu jest Fundacja Edukacja dla Przyszłości, ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B, 60-836 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000295261, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@fundacjaedukacja.pl albo pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage oraz kanałów Administratora w serwisach Facebook, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi reklamowych w ramach wskazanych serwisów.
 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych, dbanie o wizerunek marki, a także poszukiwanie pracowników lub kontrahentów. Informacje marketingowe mogą być także przekazywane Pani/u na podstawie wyrażonej zgody. W takim wypadku zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem drogą mailową lub pisemną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z przepisami przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).
 6. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
 7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 9. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 5. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: www.facebook.com/privacy/explanatio.

 

§11 Profilowanie i pliki cookies

 

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Informacje pochodzące z plików cookies wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego Użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 4. Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).
 5. Serwis korzysta z następujących plików cookie:

  a. istotne pliki cookie – są nieodzowne, niezbędne do poprawnego działania strony WWW – zapamiętują ustawienia uprawnień dla ciasteczek, włączają ciasteczka sesyjne, zapamiętują czy Użytkownik jest zalogowany do konta użytkownika, jest to jedyny rodzaj plików cookie, który nie wymaga zgody użytkownika końcowego, gdyż dane w nich zawarte nie są wykorzystywane w innych celach jak wyłącznie do prawidłowego wyświetlania strony WWW, działają na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  b. funkcjonalne pliki cookie – zapamiętują ustawienia strony, tj. zapamiętują wybraną wersję językową, działają na podstawie zgody Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  c. analityczne pliki cookie – cookie są stosowane w celu gromadzenia informacji o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej. Informacje są przekazywane w formie anonimowej, działają na podstawie zgody Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Docelowo pomagają właścicielom strony internetowej dostosować stronę do potrzeb użytkowników.

  Wykorzystywane pliki analityczne:

  i. zapisują informacje dotyczące odwiedzanych podstron i podjętych na nich działań (Google Analytics),

  ii. zapisują informacje dotyczące położenia Użytkownika i regionu na podstawie numeru IP (Google Analytics)

  iii. zapisują czas spędzony na poszczególnych podstronach (Google Analytics),

  iv. zwiększają jakość danych funkcji statycznych (Google Analytics);

  d. biznesowe pliki cookie – stosowane są w celu zbierania informacji, tj. zbierają dane osobowe, takie jak imię i nazwisko podczas rejestracji na zajęcia, odczytują informacje, które zostały wprowadzone do formularzy kontaktowych. Działają na podstawie zgody Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 6. Serwis umożliwia dokonywanie zmian w zakresie wykorzystywanych plików cookie za pomocą narzędzia wyboru pojawiającego się na stronie internetowej. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Użytkownik ma prawo wyboru w zakresie preferencji dotyczących wykorzystywanych plików cookie.
 7. Użytkownik może również określić warunki przechowywania i wykorzystywanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W ten sposób Użytkownik może również usunąć pliki cookie pochodzące z Serwisu.
 8. Informacje dotyczące zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

  a. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

  b. Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  c. Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

  d. Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 9. Wycofanie zgody na działanie plików cookie/ wyłączenie plików cookie może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.
 10. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§12 Google Analytics

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to informacje dotyczące odwiedzanych podstron i podjętych na nich działań, informacje dotyczące położenia Użytkownika i regionu na podstawie numeru IP, czas spędzony na poszczególnych podstronach.
 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda Użytkownika.
 3. Wygenerowane przez cookie informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią. Przesyłanie danych przez Google opiera się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 5. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.
 7. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronie https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę www.fundacjaedukacja.pl w zakładce Polityka prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 24.09.2022r.