You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Regulamin

dodatkowych zajęć edukacyjno-sportowych organizowanych w placówkach oświatowych

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy Fundacja Edukacja prowadzony jest przez Fundację Edukacja dla Przyszłości,
ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B; 60-836 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000295261, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 7781451326  („Organizator”). Kontakt do Organizatora: tel. +48 512 139 651 oraz +48 535 041 128, adres e-mail: biuro@fundacjaedukacja.pl

2. Regulamin określa zasady zakupu, organizacji oraz uczestnictwa w Zajęciach organizowanych przez Organizatora.

3. Definicje:

        a) Serwis: portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.fundacjaedukacja.pl oraz na jego
        podstronach.
        b) Zajęcia: dodatkowe zajęcia edukacyjno-sportowe odbywające się w dowolnej formie w wybranej
        placówce oświatowej.
        c) Użytkownik: konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego korzystający z Serwisu, który
        wykupił udział w Zajęciach.
        d) Formularz: formularz zgłoszeniowy na wybrane przez Użytkownika Zajęcia.
        e) Uczestnik: osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Zajęciach.
        f) Konto: dostępna dla Użytkownika, po prawidłowym zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu
        Loginu oraz hasła do Konta), część Serwisu, pozwalająca na korzystanie z Serwisu oraz nabywanie
        i modyfikowanie Usług oferowanych przez Serwis, jak również na modyfikację swoich danych
        osobowych i innych elementów związanych z korzystaniem z Serwisu.
        g) Login: indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, która została nadana podczas rejestracji
        Użytkownika w Serwisie.
        h) Zakończenie Zajęć: dzień zakończenia prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjno-sportowych
        odbywających się w wybranej placówce oświatowej w danym roku szkolnym, nie później niż
        30 czerwca każdego roku szkolnego.
        i) Placówka oświatowa: rozumie się przez nią zarówno przedszkola jak i szkoły.

4. Ilekroć w Regulaminie znajdują się odesłania do przepisów prawa powszechnie obowiązujących rozumie się przez nie:

          a) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze
          zm.)
          b) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
          2014 poz.827 ze zm.)
          c) Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.
          (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

§ 2. SERWIS

1. Serwis jest internetowym portalem, umożliwiającym Użytkownikowi, z wykorzystaniem sieci Internet, zapisanie dziecka na dodatkowe Zajęcia edukacyjne w wybranej placówce oświatowej.

2. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje niniejszy Regulamin, Politykę Ochrony Prywatności oraz Politykę Plików Cookies, których treść dostępna jest również w Serwisie pod adresem: http://www.fundacjaedukacja.pl/strona/polityka-prywatnosci-i-cookies,9.  

3.  Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz dowolnej przeglądarki internetowej, zaktualizowanej do najnowszej wersji, z włączoną obsługą JavaScript i stylów CSS, obsługującej pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej.

4.  W celu dokonania przez Użytkownika zapisu drogą elektroniczną na Zajęcia oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, należy zarejestrować się w Serwisie. Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu właściwego formularza dostępnego na stronie Serwisu. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (Loginu) i hasła do Konta, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do pełnej zawartości Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownicy, udostępniają swoje dane wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz informacje niezbędne do założenia konta i świadczenia Usługi. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularzy oznaczone jako obowiązkowe. Udostępnione w formularzu dane powinny dotyczyć opiekuna prawnego Uczestnika oraz Uczestnika, który będzie korzystać z Zajęć oraz powinny być zgodne z prawdą. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny zapisywany jest w bazie danych Serwisu i stanowi podstawę funkcjonowania Konta. Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Serwisu.

5.  Data uruchomienia serwisu: 01.06.2020

§ 3. ZAJĘCIA

1.  Zajęcia realizowane są na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora: www.fundacjaedukacja.pl.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając Formularz za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonych Zajęć, na warunkach podanych w informacji o tych Zajęciach.

3. Zawarcie Umowy na Zajęcia między Organizatorem a Użytkownikiem następuje w chwili przekazanie wypełnionego Formularza przez Użytkownika do Organizatora online przez stronę 
www.fundacjaedukacja.pl. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia wskazanego w zdaniu poprzednim do dnia Zakończenia Zajęć.

4. Warunkiem zawarcia Umowy na Zajęcia jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie poprzez Serwis umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. poczty elektronicznej i elektronicznego formularza zamówienia oraz świadomy jest jej wiążącego charakteru.

5. Każde z Zajęć odbywać się będzie 4 razy w miesiącu (raz w tygodniu), za wyjątkiem zajęć dodatkowych, które w opisie na stronie www.fundacjaedukacja.pl zawierają informację uzupełniającą.

6. Jeżeli termin Zajęć przypadnie na dzień, w którym placówka oświatowa jest zamknięta (np. święto, przerwa wakacyjna, ferie zimowe) Organizator nie jest zobowiązany do wyznaczania innego terminu Zajęć (odrobienia ich), a opłata za Zajęcia nie ulega zmniejszeniu, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

        a) W przypadku zajęć odbywających się na terenie stadionu w Gdańsku – Polsat Plus Arena
        Gdańsk, znajdującego się na ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk dalej: Obiekt – w terminach
        innych aniżeli wskazane w zdaniu poprzednim i niemożności ich organizacji z przyczyn związanych
        z niedostępnością Obiektu, Organizator nie ma obowiązku wyznaczenia innego terminu Zajęć
        (odrobienia ich), a opłata za Zajęcia nie ulega zmniejszeniu.
        b) W przypadku Zajęć odbywających się w szkołach w terminach wskazanych w pkt. 6, w których
        szkoła jest nieczynna, Organizator nie jest zobowiązany do wyznaczania innego terminu Zajęć
        (odrobienia ich), a opłata za Zajęcia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o ¼ za każdy tydzień
        zamknięcia szkoły.

7. W przypadku choroby osoby prowadzącej Zajęcia lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie się Zajęć w ustalonym dniu, Organizator ma prawo odrobić zajęcia w innym terminie w okresie do dnia Zakończenia Zajęć.

8. Użytkownik zobowiązuje się odebrać Uczestnika z placówki oświatowej bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

9. Udział w Zajęciach jest równoznaczny ze zgodą na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego na wszelkich nośnikach dokumentujących przebieg Zajęć. Niniejsza zgoda obejmuje prawo do rozpowszechniania i wykorzystywania wizerunku Uczestnika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w prasie, materiałach reklamowych, banerach, Internecie.

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Zajęciach wskazane na stronie internetowej Serwisu jest ujęte w cenach brutto i zawiera podatek VAT. Podawane jest w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika.

2. Wynagrodzenie ujęte w § 4 ust. 1 Regulaminu za Zajęcia dodatkowe Użytkownik zobowiązany jest uiszczać miesięcznie:

          a) z góry do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku korzystania z Zajęć w przedszkolach
          b) z dołu do 10 tego dnia kolejnego miesiąca w przypadku korzystania z Zajęć w szkole

Brak terminowej płatności skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie oraz niedopuszczeniem Uczestnika do udziału w Zajęciach do momentu uregulowania płatności.

3. Na indywidualny wniosek Użytkownika przesłany na adres biuro@fundacjaedukacja.pl Organizator może udzielić jednego z następujących rabatów:

         a) 5 % w sytuacji zapisania Uczestnika na więcej niż 3 rodzaje Zajęć,
         b) 10 % w sytuacji zapisana rodzeństwa Uczestnika na Zajęcia, przy czym rabat udzielony zostanie
         tylko jednemu Uczestnikowi.

4. W sytuacji uzyskania rabatu, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat w wysokości pomniejszonej o uzyskany rabat.

5. Płatność należy uregulować przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Organizatora po zawarciu niniejszej umowy, wpisując w tytule przelewu: zajęcia dodatkowe (rodzaj zajęć, np. judo, taniec), imię i nazwisko dziecka, nazwa placówki (przedszkola lub szkoły).

6. Opłata za Zajęcia wskazana w § 4 ust. 1 jest stała. Brak uczestnictwa w Zajęciach nie podlega odpracowaniu i nie powoduje zmniejszenia kwoty miesięcznej opłaty za zajęcia dodatkowe wskazanej w § 4 ust. 1.

7. W sytuacji braku uczestnictwa Uczestnika w zajęciach (z przyczyn zdrowotnych uniemożliwiających udział w Zajęciach) trwającego co najmniej 30 dni kalendarzowych, na indywidualny wniosek Użytkownika przesłany na adres biuro@fundacjaedukacja.pl Organizator może pomniejszyć opłatę za Zajęcia wskazaną w § 4 ust. 1. Indywidualny wniosek Użytkownika powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął 30-dniowy termin nieobecności Uczestnika na Zajęciach z przyczyn zdrowotnych.

8. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej - zgodnie z treścią Ustawy o podatku od towarów i usług. Użytkownik oświadcza jednocześnie, że ma świadomość, iż przedmiotowe oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur utraci prawo do wystawiania i przesyłania mu faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Organizator i Użytkownik mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem pełnych dwóch miesięcy okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się zawsze w ostatnim dniu miesiąca.

2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika możliwe jest za pośrednictwem Serwisu, który niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie elektronicznej. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika w formie pisemnej jest ono skuteczne w przypadku doręczenia go na adres Organizatora: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B, 60-836 Poznań.

3. Rozwiązanie umowy przez Organizatora może nastąpić również wtedy, gdy świadczenie usług stanie się nieopłacalne z powodu zbyt małej liczby uczestników biorących udział w Zajęciach, regulujących płatności za Zajęcia terminowo.

4. W przypadku pisemnej rezygnacji Użytkownika ze świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego (usług opiekuńczo-wychowawczych) lub zakończenia procedury wypisu dziecka ze szkoły w danej placówce oświatowej, rozwiązanie niniejszej umowy nastąpi w terminie, w którym rozwiązaniu ulegnie umowa w zakresie wychowania przedszkolnego, bądź nastąpi skreślenie dziecka z listy uczniów danej szkoły. Rodzice zobowiązani są dostarczyć do biura Organizatora kopię ww. rezygnacji bądź wniosku o wypisanie dziecka ze szkoły najpóźniej w dniu ich złożenia w placówce oświatowej.

5. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego, kwota miesięcznej opłaty za Zajęcia nie ulega zmniejszeniu a Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu proporcjonalnej części wysokości zapłaconej już ceny. W przypadku, gdy w momencie rezygnacji Użytkownika z Zajęć w trakcie ich trwania Użytkownik pozostaje w zwłoce z zapłatą należnej za nie ceny, zobowiązany jest on do niezwłocznej zapłaty 100% ceny danych Zajęć.

6. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztóe, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystaczy wysłanie organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór określony został w załączniku nr 2 ustawy o Prawach Konstumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik nr 1 do ninejszego Regulaminu ("Oświadczenie"). Konsument może skorzystać z wzrou formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy możliwe jest za pośrednictwem Serwisu, który niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie elektronicznej. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika w formie pisemnej jest ono skuteczne w przypadku doręczenia go na adres Organizatora: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B, 60-836 Poznań.

8. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

9. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z poszczególnych zajęć korzystając z panelu rodzica, po uprzednim zalogowaniu, poprzez skorzystanie z opcji „zrezygnuj”. Po wybraniu dostępnej opcji rezygnacji z zajęć Użytkownik otrzyma informację o dacie zakończenia świadczenia usługi. Rezygnacja z poszczególnych zajęć następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia z ust. 1 oraz na warunkach wskazanych w ust. 5. Rezygnacja z poszczególnych zajęć wymaga potwierdzenia za pomocą opcji „potwierdź rezygnację z zajęć”. O skutecznej rezygnacji z zajęć Użytkownik będzie poinformowany wiadomością e-mail na podany przez niego adres.

10. W przypadku, gdy Uczestnik wykazuje nieodpowiednie zachowanie podczas zajęć dodatkowych, Organizator ma prawo odstąpić od Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem ze skutkiem natychmiastowym, jeśli podjęte wcześniej przez Organizatora i Użytkownika działania nie przynoszą skutku. Nieodpowiednie zachowanie obejmuje takie czynności jak: obraźliwy język, agresja fizyczna lub werbalna wobec prowadzącego zajęcia lub innych Uczestników, zakłócanie spokoju prowadzącego i innych Uczestników a także wszelkie inne działania mogące wpływać negatywnie na przebieg zajęć.
Przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, Organizator podejmie następujące działania w celu rozwiązania problemu:

         a) powiadomi Użytkownika o nieodpowiednim zachowaniu Uczestnika,
         b) jeśli nieodpowiednie zachowanie Uczestnika utrzymuje się, Organizator może podjąć decyzję
         o zawieszeniu Użytkownika w uczestnictwie w zajęciach dodatkowych na określony czas,
         c) w przypadku powtarzającego się lub szczególnie poważnego nieodpowiedniego
         zachowania, Organizator może zdecydować o odstąpieniu od Umowy z Użytkownikiem.

Decyzja o odstąpieniu od Umowy ze względu na problematyczne zachowanie Uczestnika będzie podejmowana przez Organizatora z należytą starannością, uwzględniając indywidualne okoliczności i konsekwencje dla wszystkich stron. Organizator będzie starał się podjąć kroki w celu rozwiązania problemu zanim podejmie ostateczną decyzję o odstąpieniu od Umowy.
 

§ 6. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Zajęć należy kierować w formie elektronicznej na adres biuro@fundacjaedukacja.pl lub przesyłać listem poleconym na adres: Fundacja Edukacja dla Przyszłości, 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 24 lok 3 B niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), opis problemu lub zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji oraz oczekiwania Użytkownika co do sposobu jej rozpatrzenia.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznał ją za uzasadnioną.

5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7. Niezależnie od możliwości wytoczenia przeciwko Organizatorowi powództwa do sądu powszechnego, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, wskazanych w ust. 5 i 6 oraz zwrócenia się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów celem uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporów z Organizatorem.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, Uczestników, osób korzystających z Serwisu jest Fundacja Edukacja dla Przyszłości, ul. Mickiewicza 24 lok 3 B, 60-836 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000295261, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Administrator powołał Inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pisząc na adres iod@fundacjaedukacja.pl

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies zawarte są w Polityce prywatności, która dostępna jest pod adresem https://fundacjaedukacja.pl/strona/polityka-prywatnosci-i-cookies,9

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Serwisu. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami dokonanymi w Regulaminie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Serwis na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane i są dla niego wiążące. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.

3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

4. Organizator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

5. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz w celach statystycznych, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki w ten sposób, że tego rodzaju pliki nie będą akceptowane oraz przesyłane. Jednakże nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.